سی و چهار روز بعد از استفاده از پکیج

ایجاد چال گونه / کات شدن کامل صورن و فک / رشد عضلات کناری / زاویه دهی فک

نمونه های قبل و بعد از استفاده از محصولات