بیست و هشت روز بعد از استفاده از پکیج

زاویه دار شدن فک / رشد عضلات کناری / شش ضلعی شدن فک / لیفت شدن صورت

نمونه های قبل و بعد از استفاده از محصولات